Kent Planlama Deneyimi

Editör: İlhan Tekeli
Cumhuriyet’in 100. yılına özel olarak hazırlanan "Cumhuriyet’in 100 Yıllık Serüveninde Yerel Yönetimler ve Şehircilik" başlıklı beş ciltlik serinin üçüncü cildi olan "Kent Planlama Deneyimi" okurlarla buluştu.

Türkiye’de kent planlama alanının gelişimini ele alan bu cilt, Cumhuriyet’in ilk yıllarından günümüze kadar olan süreci, uzun erimli bir tarihsel perspektifle anlatıyor. Kent planlama deneyiminin kısa ve uzun dönemli yazımları bir araya getirilirken belediyelerin performansındaki değişimleri ve kentsel planlama süreçlerini detaylandırıyor. Her alt dönemde belediyelerin performansları, bir dönemden diğerine geçişte etkili olan değişkenler ve süreçler ortaya konuluyor. Bu eserde, Cumhuriyet Dönemi’ndeki planlamanın evrimi, politikaları ve uygulamaları ile bu gelişmelerin kentsel yaşam üzerindeki etkileri ayrıntılı bir şekilde ele alınıyor. Bunların yanı sıra planlamada karşılaşılan sorunlar ve bu sorunların çözüm süreçleri üzerinde duruluyor.

İçindekiler: 

 • Cumhuriyet Osmanlılardan Ne Tür Bir Belediyecilik, Kent Planlaması Deneyimi ve Bilgi Birikimini Devraldı?, İlhan Tekeli
 • Henri Prost ve İstanbul’un İlk Nazım Planı, Aron Anjel
 • Henri Prost ve İstanbul’un İlk Nazım Planı: Cumhuriyet Dönemi’nde Tarihi Şehrin Mekânsal Dönüşümünü Tasarlamak, Cana Bilsel
 • Kayseri Oelsner- Arȗ Planı ve Uygulama Sürecinde Yerel Yönetimlerin Rolü (1930-1965), Seda Çalışır Hovardaoğlu
 • Cumhuriyet’in Kent Planlama Politikaları ve Ankara Deneyimi, Özcan Altaban
 • Yavuz Taşçı’nın Konya Planının Öyküsü, M. Serhat Yenice
 • Planlama Modeli ve Uygulaması, Korel Göymen
 • Batıkent Ankara Deneyimi, Ali Faruk Göksu
 • Haluk Alatan’la Söyleşi: Önemli Bir Planlama Deneyimi: Ankara Metropoliten Alan Nazım Plan Bürosu
 • Planlama Üzerine Bazı Düşünceler-Ankara Kentsel Planlama İşliği Çalışma Notları, Raci Bademli
 • Ankara Tarihi Kent Dokusunun 100 Yıldır Bitmeyen Dönüşüm Süreci İçinde Ulus Tarihi Kent Merkezi Koruma Islah İmar Planı’nın Öyküsü (1990-2005), Baykan Günay
 • 1800’lü Yıllardan Günümüze Mersin’in Kentsel Gelişimi, Tülin Selvi Ünlü
 • Konak Meydanı’nın Planlanma Öyküsü (1829-2004), Ersen Gürsel
 • İstanbul'da Yaşanan Dönüşüm Süreci, Asuman Türkün
 • İstanbul’un Planlama Sürecinde Farklı Bir Kesit: İstanbul Metropoliten Planlama Merkezi (İmp) Deneyimi, Özdemir Sönmez
 • İstanbul’da Metropoliten Planlama ve Kentsel Tasarım Merkezi Deneyimi: 2004-2009, İclal Dinçer, Zeynep Enlil
 • Türkiye Kentleşmesinin Öncü-Örneği Başkent Ankara’nın Rant Arayan Kente Dönüşüm Sürecinde İmar Planı Değişikliklerinin Rolü, Savaş Zafer Şahin
 • Türkiye Cumhuriyeti’nin Şehirleşme Öyküsünde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının Rolü, Mehmet Nazım Özer

 

 

Kent Planlama Deneyimi
                    Resmi
Kent Planlama DeneyimiEditör: İlhan Tekeli
Önizleme

Diğer Yayınlar

Tüm Yayınlar

Kentsel Ağlar ve Topluluklar

Editör: M. Cemil Arslan

Kentsel Altyapı ve Hizmetlerin Gelişimi

Editör: İlhan Tekeli

Kentleşme ve Toplumsal Değişim

Editör. Alim Arlı

Cumhuriyet’in 100 Yıllık Serüveninde Yerel Yönetimler ve Şehircilik

Editör: Alim Arlı Editör: Erbay Arıkboğa Editör: İlhan Tekeli Editör: M. Cemil Arslan