Belediyelerde Sosyal Medya Değişim İçin Yenilikçi Fırsatlar

M.Zahid Sobacı, Özer Köseoğlu, Naci Karkın

Türkiye’de belediyeler ve sosyal medya ilişkisine odaklanan bu kitapta, belediyelerin özellikle yerel demokrasinin güçlendirilmesi ve ekonomik kalkınma açısından sosyal medyanın potansiyellerinden daha fazla yararlanmalarına gerektiğine dikkat çekiyor.

Sosyal medya, bugün itibariyle internet alanında yaşanan gelişmelerin yeni yüzü olarak karşımıza çıkmaktadır. Sosyal medya bireylerin yaşam tarzını çok köklü bir şekilde dönüştürdüğü gibi kamu kurumlarının işleyişini ve paydaşları ile ilişkilerini de değiştirmektedir. Kamu kurumlarının temel görevlerini yerine getirmesi için geleneksel yöntem ve araçlara yeni kanallar ve imkânlar eklemektedir. Sosyal medya kamu sektöründe şeffaflık ve hesap verebilirliği sağlamak, kamu hizmetlerini geliştirmek, katılımı teşvik etmek ve kurumlar arası işbirliğini güçlendirmek potansiyeline sahiptir. Günümüzde, bu yenilikçi teknolojilerin ortaya çıkardığı fırsatlardan yararlanma gayreti içerisinde olan kurumların başında yerel yönetimler gelmektedir. Bu bağlamda, bu kitap Marmara Bölgesi örneğinde belediyelerin sosyal medyadan ne düzeyde ve hangi amaçla yararlandığını analiz etmektedir.

Yaklaşık bir yıl süren bir araştırmanın sonucunda ortaya çıkan bu kitap, Marmara Belediyeler Birliği’ne üye 93 belediyeden elde edilen veriler ışığında, Türkiye’de belediyelerin sosyal medya araçlarından ne düzeyde yararlandığını ve bu araçları hangi amaçlar doğrultusunda kullandığını analiz etmektedir. Araştırmada neticesinde elde edilen bulgulara göre, belediyeler sosyal medyanın kurumlarına sağlayacağı potansiyel faydaların farkındadır. Ancak, belediyeler sınırlı sayıda sosyal medya aracını sadece belirli amaçlar için kullanmaktadır. Dolayısıyla, belediyelerin sosyal medyadan yararlanma konusunda bütüncül bir bakış açısına sahip olmadıkları ifade edilebilir.

Araştırma çerçevesinde Marmara Bölgesi’ndeki belediyelerin sosyal medya kullanımına dair elde edilen temel bulgular şöyle özetlenebilir:

Belediyelerde kurumsal sosyal medya politikası ihtiyacına ilişkin farkındalık ile bir sosyal medya politikasını uygulama arasında açık söz konusudur.

Belediyeler sınırlı sayıda sosyal medya aracından belirli amaçlar doğrultusunda yararlanmaktadır. Sosyal medya araçları belediyeler tarafından daha çok halkla ilişkiler ve vatandaşla iletişim aracı olarak düşünülmektedir. Belediyeler özellikle yerel demokrasinin güçlendirilmesi ve ekonomik kalkınma açısından sosyal medyanın potansiyellerinden daha fazla yararlanmalıdır.  Belediyelerde sosyal medya kullanımının önünde kurumsal, finansal ve teknik birçok engel vardır. Belediyeler sosyal medya kullanımının etkinliğini ölçmede çok başarılı değildir.

Belediyelerde Sosyal Medya Değişim İçin Yenilikçi Fırsatlar
                    Resmi
Belediyelerde Sosyal Medya Değişim İçin Yenilikçi FırsatlarM.Zahid Sobacı, Özer Köseoğlu, Naci Karkın
Önizleme