İhaleye Fesat Karıştırma Suçu

Gamze Güler

Suç ve ekonomi politikasını etkileyen etmenlerden, belediyelerin satın alma usulü olan ihalenin ve temel kavramlarının açıklandığı, kamu ihale mevzuatının uzmanlık ve teknik bilgi gerektirmesi sebebi ile ilgili bilgileri sunan ve suçu ayrıntılarıyla inceleyen bir çalışma…

Devlet ve diğer kamu tüzel kişileri, kamu hizmetlerini yerine getirirken ihtiyaç duydukları maddi unsurları edinmede ihale yöntemini kullanmaktadırlar. İhale ile amaçlanan serbest rekabet ortamını oluşturmak ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifi kıstas alarak, kamunun menfaatini korumaktır. İhaleyi amacından uzaklaştıran ve kişilere haksız çıkar sağlamaya yönelik fiiller genel olarak ihaleye fesat karıştırma olarak nitelendirilmektedir. 

İhaleye fesat karıştırma suçunun konusu kamu kurum ve kuruluşları adına yapılan ihalelerdir. Kitabın ilk bölümünde İhale sürecine hakim olan ilkeler, ihale türleri ve ihale usulleri anlatılmaktadır. Bu suç ihale sürecinde işlenebileceğinden ihale sürecine ayrıntılarıyla değinilmekte, bu süreçteki  yasak fiil ve davranışlar sayılmaktadır.

5237 sayılı Türk Ceza Kanununda ihaleye fesat karıştırma suçunu oluşturan seçimlik hareketler tek tek sayılmak suretiyle, kamu kurum ve kuruluşlarıyla kamu kurumu niteliğindeki meslek örgütleri ve diğer bir kısım özel hukuk tüzel kişilerinin yaptıkları ihalelere fesat karıştırma suç olarak düzenlenmekte ve cezai yaptırım altına alınmaktadır.

Kitabın ikinci bölümünde ise ihaleye fesat karıştırma suçu ayrıntılarıyla tanımlanmakta, suç hakkında genel bilgiler verilerek uygulamada yardımcı olması amacı ile suçun yaptırımı ve yargılamasına yer verilmektedir.

İhaleye Fesat Karıştırma Suçu
                    Resmi
İhaleye Fesat Karıştırma SuçuGamze Güler
Önizleme