Dünyada Metropoliten Kent Yönetimi

Bu rapor son yıllarda hem akademik camiada hem de yerel ve ulusal politikacılar ve bürokratlar nezdinde giderek daha fazla tartışılan metropoliten kent yönetişimini konu edinmektedir. 20. yüzyıl boyunca artan kent nüfusuna koşut olarak bir dizi kentsel reform hareketi ortaya çıkmıştır. Özellikle 1980’li yıllardan itibaren küreselleşmenin de etkileriyle kentsel sorunlar hem sayısal olarak çoğalmış hem de nitelik olarak karmaşıklaşmıştır. Gıda güvenliği, çevresel krizler, iklim değişikliği, kent güvenliği ve dijital kentler gibi konular 21. yüzyılda metropoliten kentlerin karşılaştığı önemli meydan okumalar olarak öne çıkmaktadır.

Dünyada Metropoliten Kent Yönetimi
                    Resmi
Dünyada Metropoliten Kent Yönetimi
Önizleme