Bir Bakışta Şehir Endeksleri

Marmara Belediyeler Birliği Veri ve Teknoloji Merkezi (VTM) "Bir Bakışta Şehir Endeksleri" raporunu yayınladı. Raporda 25 tane endeks listelenirken Türkiye ve şehirlerinin endekslerde yer alıp almadığı ve hangi sırada bulunduğu bilgisi de paylaşılıyor.

Rapor, farklı alanlarda ölçüm yapan ve küresel çapta yaygın olarak referans gösterilen çeşitli şehir endekslerini listelerken endekslerin odaklandığı tematik alanları, değerlendirme kriterlerini ve kullanılan yöntemleri ortaya koyarak şehirlerin güçlü ve zayıf yönlerini anlama ve gelişim alanlarını belirleme konusunda rehberlik etmeyi amaçlamaktadır.

Ekonomik, sosyal ve çevresel odak olmak üzere üç kategori altında ele alınan endeksler, kentlerimizin performansını anlama ve karşılaştırma konusunda kapsamlı bir bakış sunmaktadır.

Rapor şehirlerin sürdürülebilir gelişim yolculuğunda güçlü yönlerini belirlemek ve zayıflıklarını anlayarak gelecekteki planlamalarda ve politika oluşturma süreçlerinde daha bilinçli ve veriye dayalı kararlar alabilmelerini teşvik etmeyi amaçlıyor.

Raporda yer alan endeksler;

 • Global Power City Index / Küresel Güç Şehir Endeksi
 • Global Liveability Index / Küresel Yaşanılabilirlik Endeksi
 • Sustainable Development Goals Index / Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Endeksi
 • Global Innovation Index / Küresel İnovasyon Endeksi
 • Human Development Index / İnsani Gelişmişlik Endeksi
 • Better Life Index / Daha İyi Yaşam Endeksi
 • Global Hunger Index / Küresel Açlık Endeksi
 • Global Residential Cities Index / Küresel Konut Fiyatları Endeksi
 • Mercer Quality of Living Survey / Mercer Yaşam Kalitesi Araştırması
 • The Arcadis Sustainable Cities Index / Arcadis Sürdürülebilir Şehirler Endeksi
 • Safe Cities Index / Güvenli Şehirler Endeksi
 • Sustainable Cities Index / Sürdürülebilir Şehirler Endeksi
 • Innovation Cities Index / İnovasyon Şehirleri Endeksi
 • The Global Urban Competitiveness Report / Küresel Kentsel Rekabet Edebilirlik Raporu
 • The Global Financial Centres Index / Küresel Finans Merkezleri Endeksi
 • Global Cities Index / Küresel Şehirler Endeksi
 • Global Talent Competitiveness Index / Küresel Yetenek Rekabet Edebilirlik Endeksi
 • Global Connectedness Index / Küresel Bağ Kurma Endeksi
 • Digital Cities Index / Dijital Şehirler Endeksi
 • Numbeo Quality of Life Index / Numbeo Kentsel Yaşam Kalitesi Endeksi
 • Expatistan’s Cost of Living Index / Expatistan Yaşam Maliyeti Endeksi
 • Social Progress Index / Sosyal Gelişim Endeksi
 • Legatum Prosperity Index / Legatum Refah Endeksi
 • Happy City Index / Mutlu Kent Endeksi
 • Urban Mobility Innovation Index / Kentsel Hareketlilik Yenilikçilik Endeksi
Bir Bakışta Şehir Endeksleri
                    Resmi
Bir Bakışta Şehir Endeksleri
Önizleme